• Header
+

งานของเรา

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทตกแต่งภาพของเราให้บริการลูกค้าที่เป็นทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เราใช้เทคนิคขั้นสูงและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างภาพถ่ายสินค้าที่ประสบความสําเร็จในการดึงดูดและชักจูง ลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของคุณ

บริษัทของเราทํางานถ่ายภาพและตกแต่งภาพให้กับลูกค้าจํานวนมาก ผลงานการถ่ายภาพและตกแต่งภาพของเราได้แก่ งานแฟชั่น เครื่องประดับ สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจออนไลน์ สิ่งพิมพ์ ไลฟ์สไตล์ สินค้า สถานที่ และการถ่ายภาพในสตูดิโอ เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ช่วยสร้างสรรค์ภาพถ่ายสินค้าให้

ยกระดับแบรนด์ของลูกค้า

เราเชื่อว่าการถ่ายภาพสินค้าไม่ใช่เพียงการถ่ายภาพวัตถุ แต่เป็นการสื่อวิสัยทัศน์และไอเดียผ่านภาพถ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทของเราจึงทํางานไปพร้อม ๆ กันกับคุณตลอดขั้นตอนการถ่ายภาพ
และตกแต่งภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความคาดหวังของคุณได้ดียิ่งขึ้นและเข้าใจว่าคุณต้องการ
เน้นแง่มุมใดของแบรนด์และสินค้า

การทํางานของเรามีอยู่ด้วยกัน 11 ขั้นตอน เพื่อรับประกันความสมบูรณ์แบบของภาพและช่วยยกระดับ
แบรนด์ของคุณ เราแบ่งขั้นตอนทั้งหมดเป็น 3 ส่วน คือ ก่อนถ่าย ระหว่างถ่าย และหลังถ่าย

ก่อนถ่าย

1. ติดต่อแผนกขาย คือ สื่อสารกับแผนกขายของเราเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของคุณ
2. ลูกค้าแจ้งความต้องการ ได้แก่ความต้องการในแง่เทคนิค ตัวอย่าง ภาพอ้างอิง เกณฑ์การวัด ราคา
กําหนดเวลา และจํานวน
3. เสนอราคา
4. ลูกค้านําสินค้ามาส่ง

ระหว่างถ่าย

1. ถ่ายภาพตัวอย่างสินค้า

หลังถ่าย

1. ลูกค้าตรวจสอบคุณภาพและแจ้งสิ่งที่ต้องการให้ปรับแก้ (หากมี)
2. ยืนยันราคา
3. จัดการสินค้าทั้งหมด ซึ่งได้แก่การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
4. ส่งภาพถ่ายที่เสร็จสมบูรณ์ให้ลูกค้าตรวจสอบ
5. ปรับแก้หากจําเป็น
6. คืนสินค้าและส่งใบแจ้งยอด

คุณสามารถเข้าไปชมงานที่ผ่านมาของเราได้ในหน้าผลงานของเรา เพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าบริษัท ตกแต่งภาพของเราได้ช่วยลูกค้าจํานวนมากให้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากตลาดได้อย่างไร

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด