icelea header2

+

Icelea Jewellry Limited

ILJW

 

Icelea jewellery blue ring product photo
Icelea jewellery blue ring product photo
Icelea jewellery blue ring product photo
Icelea jewellery purple earrings product photo
Icelea jewellery purple earrings product photo
Icelea jewellery purple earrings product photo
Icelea jewellery jade earrings product photo
Icelea jewellery blue earrings product photo
Icelea jewellery blue earrings product photo
Icelea Jewellery necklace product photo

 

ผลงานภาพถ่ายของเรา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เรารับผิดชอบงานถ่ายภาพจํานวนมากให้กับลูกค้าจากหลายๆ อุตสาหกรรม เราแบ่งกลุ่มผลงานภาพถ่ายออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่: สินค้า อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านมาของเราที่มาจากการร่วมงานกับลูกค้าจํานวนมาก เราร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด